X

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu http://mia-arto.pl/  jest Wioletta Tondel wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Mia-Arto Wioletta Tondel wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres poczty elektronicznej (e-mail): mia.arto@gmail.com, zwana dalej "Administratorem" i będąca jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane klientów przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” .

Podstawa przetwarzania danych osobowych Użytkownika

Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do celów księgowych, kontaktowania się z Klientem oraz innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży.

 

Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora oraz okres przetwarzania danych

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz zakres tego przetwarzania nastąpi poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania zamówienia bez rejestracji konta.
 2. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Dane przechowywane są przez okres 6 miesięcy od daty pierwszego zakupu w celu usprawnienia ewentualnych zamówień powiązanych (tj. dodruków do zamówienia, zlecenie druku dodatków ślubnych). Po tym czasie są one trwale usuwane z bazy klientów
 3. Każdy użytkownik ma prawo żądania usunięcia do swoich danych na życzenie w dowolnym momencie
 4. Każdy użytkownik ma prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec zakresu przetwarzania swoich danych - w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 5. Każdy użytkownik na prawo przeniesienia danych do innego administratora
 6. Podanie danych osobowych i wyrażenie przez użytkownika zgody na ich przetwarzane jest dobrowolne. Jednakże bez ich podania i zgody świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną na rzecz użytkownika składanie zleceń może być niemożliwe.
 7. Każdy użytkownik na prawo złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego w przypadku, jeśli stwierdzi, że jego dane osobowe są wykorzystywane niezgodnie z prawem

Odbiorcy danych / usługi zewnętrzne

Lista podmiotów, których mogą być przekazywane dane osobowe klientów:

a) podmiot realizujący dostawę towarów (inPost, Fedex)

b) hostingodawca (home.pl)

c) biuro księgowe

 

PLIKI "COOKIES"

Sklep www.mia-arto.pl korzysta z tzw. plików „cookies” czyli ciasteczek. Są one zapisywane w pamięci komputera, telefonu, itd. umożliwiają, m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji sklepu nie powodując żadnych zmian w ustawieniach urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: usunąć pliki cookies lub zablokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W naszym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

- zapamiętywania informacji o Twojej sesji, aby umożliwić złożenie zamówienia,

- przygotowywania anonimowych statystyk użytkowania strony przez usługę Google Analytics.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy przeglądarki wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na specjalnie przygotowanych podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Sklepu www.mia-arto.pl  oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.